Close

Podmienky poskytovanej služby

Prosíme Vás, aby ste si starostlivo prečítali tento dokument, ktorý vysvetľuje a opisuje obchodné podmienky poskytovanej služby a tvorí základ akejkoľvek zmluvy, ktorá vyplynie z využívanie tejto web stránky.

Využívanie tejto web stránky a ponúkaných služieb používateľmi sa riadi a je predmetom týchto obchodných podmienok.

O službe

Podmienky využívania tejto služby sú navrhnuté tak, aby popisovali a pomenovali podmienky, postupy, práva a zodpovednosti ESTA Visa pre akéhokoľvek návštevníka, ktorý hľadá na tejto stránke informácie.

Akceptácia obchodných podmienok

Prístupom na web stránku alebo prijatím ponúkanej služby užívatelia súhlasia s tým, že akceptujú obchodné podmienky bez výhrad. V prípade, že nesúhlasíte s obchodnými podmienkami, mali by ste okamžite opustiť túto web stránku a nemali by ste prijať ani ponúkanú službu.

Web stránka

Web stránka, ako aj informácie, obrázky, dizajn a electronická funkčnosť stránky nachádzajúce sa na web adrese: Estavisa.sk a musí obsahovať registrovaný názov domény Estavisa.sk (“ďalej len web stránka”).

Spoločnosť si vyhradzuje plné právo, a to bez výnimky (a bez zodpovednosti voči užívateľom) právo meniť, pridávať a/alebo mazať (v plnom rozsahu) obsah web stránky bez predchádzajúceho upozornenia či konzultácii s užívateľmi. Užívatelia využívajúci túto web stránku a/alebo ponúkanú službu musia považovať tieto zmeny, prídavky a výmazy za kompletné a nepodmienené.

Nezákonné a nevhodné využívanie

Prístupom na web stránku používateľ súhlasí:

  • Nepoužívať web stránku na nezákonne účely a konať v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi;
  • Nepoužívať túto web stránku spôsobom, ktorý môže poškodiť jej činnosť, poškodiť jej obsah alebo znížiť celkovú funkčnosť tejto web stránky a neohroziť bezpečnosť tejto stránky alebo sa nebude pokúšať získať prístup k zabezpečenej oblasti alebo citlivým informáciám.

Užívatelia nesmu web stránku kopírovať, ukladať, využívať na hosting, publikovať alebo šíriť alebo pomaháť pri kopírovaní, ukladaní, hostingu alebo pri šírení škodlivého počítačového softvéru ako napríklad počítačových vírusov alebo nevyžiadaných obchodných a marketingových aktivít.

Použitie web stránky na marketingové alebo obchodné účely môže byť iba s výslovným súhlasom spoločnosti, ktorý bude vydaný iba na základe písomnej žiadosti zaslanej do sídla spoločnosti a môže byť predmetom rokovaní o ďalšich obchodným podmienkach, ktoré uzná spoločnosť za vhodné a rozumné.

V prípade, že užívateľ používa web stránku nelegálne, nevhodne alebo na obchodné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti, užívateľ sa stáva plne zodpovedným za škodu, výdavky, záväzky, straty a náklady vrátane (ale aj neobmedzene) právnych poplatkov, ktoré vznikli spoločnosti priamo či nepriamo vyplývajúc z porušenia a nedodržania týchto obchodných podmienok užívateľom.

Ponúkané služby

Prostredníctvom týchto stránok má užívateľ prístup k službám: konzultácia informácií, výsledky a syntézu dokumentov.

*E-mailový dopyt: k dispozícii 24/7.
*Pred podaním žiadosti, overenie a kontrola povinných informácií.
*V prípade chyby, opätovné podanie žiadosti bezplatne.
*Optimalizovaná stránka pre iPhony a Androidy.
*Prepojená sieť medzi leteckým spoločnosťami a ESTA.
*24 hodinový prístup a monitorovanie ESTA CBP systému.
*Viacjazyčná linka zákazníckej podpory.
*Oznámenia o stave žiadosti zasielané e-mailom.
* Opätovné využitie služby automaticky: nemusíte opätovne žiadať o povolenie, urobíme to za Vás.

*Bezplatné predĺženie ESTA: v prípade, že skončila platnosť Vášmu cestovnému pasu alebo došlo k jeho výmene počas dvoch rokov od prvej podanej žiadosti.
*Služba aktualizácie: kontaktujte nás, ak plánujete novú cestu do USA a my zaktualizujeme Vaše letové informácie ako aj iné detaily.
*Kontrola stavu: kontaktujte nás, kedykoľvek navštívite USA a my skontrolujeme stav Vášho povelenia ešte pred Vašim odchodom a ak bude treba, tak Vám poradíme aj ohľadom iných cestovných požiadaviek.

*Služba obnovy ESTA: Stratili ste ESTA číslo? Kontaktujte nás e-mailom alebo Vám ho pošleme poštou.
*Dvojročný voľný prístup k službe: naša služba trvá po dobu platnosti ESTA – ( 2 roky od vydania alebo do doby ukončenia platnosti Vášho cestovného dokladu, podľa toho, čo nastane skôr)

*V prípade, že počas týchto dvoch rokov dostanete nový cestovný pas, vydáme Vám bezplatne ESTA povolenie, ktoré bude platné ďalšie 2 roky.

*100% záruka vrátenia peňazí v prípade zamietnutia ESTA žiadosti.
Užívatelia sú povinní dodržiavať technické pokyny pre túto stránku, nakoľko iba tak je možné využívať jej služby optimálnym spôsobom.

Užívateľ berie na vedomie, že on jediný je zodpovedný za inštaláciu, údržbu a kontrolu technickej konfigurácie nevyhnutnej na pripojenie sa a využívanie služieb ponúkaných na tejto stránke.

Súhlas s obchodnými podmienkami

Ceny produktov a služieb sú zobrazené na tejto stránke. Tak ako každý produkt aj navrhovaný spôsob platby aj cena sa zobrazí užívateľovi pred nákupom.

Všetky náklady užívateľa na pripojenie a na prenos dát na stránku servera ako aj akákoľvek ďalšia podpora požadovaná od poskytovateľa elektronických komunikačných služieb znáša užívateľ.

V prípade, že užívateľ platí spoločnosti za spoplatnenú službu na základe zmluvy medzi spoločnosťou a užívateľom, je táto uzatvorená v duchu obchodných podmienok a riadi sa týmito obchodným podmienkami.

Autorské práva

Celé duševné vlastníctvo spoločnosti, medzi ktoré patria autorské práva, ochranné známky (či už registrované alebo neregistrované), obchodné mená, patenty, úžitkové vzory a všetky automatické práva duševného vlastníctva odvodené z estetiky a funkčnosti webových stránok sú majetkom spoločnosti.

Používaním webových stránok a/alebo ponúkanej služby používateľ súhlasí s tým, že bude rešpektovať a nebude porušovať práva duševného vlastníctva spoločnosti, a najmä užívateľ súhlasí s tým, že nebude kopírovať, sťahovať, prenášať, reprodukovať, tlačiť alebo inak využívať pre komerčné účely a ani/alebo nebude získavať akýkoľvek materiál obsiahnutý v rámci webovej stránky alebo ponúkanej služby.

Užívateľ môže používať materiály spoločnosti chránené autorskými právami bezplatne v ľubovoľnom formáte pre nekomerčné výskumy, súkromné štúdium alebo pre interné účely okrem materiálov, ktoré sú uznané ako autorské práva spoločnosti, a užívateľ musí uvádzať zdrojový dokument / publikáciu.

Varovanie FBI: “Neoprávnené kopírovanie alebo šírenie autorsky chráneného diela je nezákonné. Porušenie autorských práv, vrátane porušovania bez peňažného obohatenia, je trestné a bude vyšetrované FBI a je trestateľné sadzbou až 5 rokov vo federálnom väzení a pokuta číní $ 250.000. “Zdroj: www.fbi.gov/ipr

Odvolanie

Sme súkromná spoločnosť nezaoberajúca sa právom nepriamo napojená na vládnu agentúru. Celý obsah ako aj všetky informácie na tejto web stánke slúžia pre všeobecnú informovanosť. Web stránka neposkytuje právne rady. Ak potrebujete právnu radu, doporúčujeme Vám priame konzultácie u právneho zástupcu.

Informácie obsiahnuté na tejto web stránke a/alebo na nej ponúkanej službe sú poskytované bez výslovnej alebo tichej záruky čo do presnosti, účelnosti, kompatibility a bezpečnosi ktorejkoľvek zložky web stránky alebo ponúkanej služby.

Spoločnosť nezaručuje trvalú dostupnosť web stránky a/alebo ponúkanej služby ani to, že vyhlásenia a tvrdenia na tejto stránke sú bezchybné.

Porušenie obchodných podmienok

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné práva a opravné prostriedky, vždy keď užívatelia porušia tieto obchodné podmienky, spoločnosť môže prijať také opatrenia aké uzná za vhodné vrátane (ale nie bezvýhradne) pozastavenia prístupu na web stránku alebo na ponúkanú službu, zablokovanie Vašej IP adresy a môže požiadať aj Vášho poskytovateľa internetových služieb, aby Vám zablokoval prístup na túto web stránku a/alebo Vás môže dať na súd.

Záväzky

Ak sa niektoré z ustanovení (jednotlivé alebo zložené) týchto obchodných podmienok považuje za neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenia budú vyškrtnuté a ostávajúce ustanovenia zostávajú ďalej v platnosti.

Zásady vrátenia peňazí

Vzhľadom k tomu, že naša web stránka zavádza systém permanentných notifikácii o platbe (IPN), ktorý umožňuje, že všetky služby sú spracované okamžite po zaplatení poplatku za ich spracovanie, uplatňuje sa bez výnimky zásada nevrátenia peňazí. Náklady za ESTA žiadosť sú nenávratné a hoci máte doklad o US ESTA či už existuje alebo sa nachádza u cestujúceho, nebude Vám vydané potvrdenie o vrátení peňazí.

Zaručíme uplné vrátenie peňazí iba v prípade, že naše profesionálne služby neuspeli pri získaní Vášho cestovného povolenia a Vaše ESTA povelenie nebolo udelené americkou imigračnou agentúrou.

Zodpovednosti

Web stránka, ktorá bola veľmi starostlivo navrhnutá, vyhradzujeme si právo čo do obsahu Vašich otázok. S cieľom poskytovať spoľahlivú kvalitu služieb, Estavisa.sk môže odmietnuť zverejnenie Vašej otázky. Návštevníci sa zaväzujú, že nebudú zasielať otázky, ktoré budú mať negatívny vplyv na verejný poriadok alebo morálku alebo ktoré sa budú týkať protizákonnej činnosti.

Webová stránke ESTA služby nenesie žiadnu zodpovednosť, ani nemôže niesť zodpovednosť, za následné hrozby za použitie jej služieb alebo za jej nefunkčnost alebo nefunkčnosť. Zodpovednosť nesieme len do takej miery, ktorá nepresiahne za žiadnych okolností kúpnu cenu.

Príslušný súdny dvor

V prípade súdneho konania medzi občanom a službou Esta je podanie doručené na príslušný okresný súd v mieste sídla našej spoločnosti.

Vyhlásenie

Našim cieľom je správať sa k zákazníkom s najväčšou úctou. V prípade, že máte problem s tým, ako sa ku Vám zachoval člen nášho tímu, prosím, zašlite nám Vašu sťažnosť spolu s detailami o tom, čo a kde sa stalo na adresu: info@usa-esta.us s označením na vedomie manažérovi pre Služby zákazníkom. Naším cieľom je vybaviť všetky sťažnosti čestne a spravodlivo.

Referenčný kontakt:

Email info@usa-esta.us

Obchodné podmienky sú účinné od 1.januára 2013.

Estavisa.sk je súkromná internetová stránka a nie je spojená s akoukoľvek vládnou agentúrou. Pomáhame zahraničným turistom, ktorí potrebujú oficiálnu dokumentáciu pre vstup do Spojených štátov. Náš poplatok za servis je 72 $. Tento poplatok zahŕňa už aj vládny poplatok od Spojených štátov v sume 14 $. Môžete si zvoliť, či chcete využiť naše služby alebo môžete priamo navštíviť stránky State Department a Homeland Security (stránky “ministerstiev”), na ktorých môžete požiadať o vašu žiadosť o vycestovanie do USA za menší poplatok. Vládna stránka je dostupná na adrese: CBP.GOV.