Close

Formulár ESTA VISA:

Vyberte si Vaše pohlavie, muž alebo žena.
Zadajte Vaše meno tak, ako ho máte uvedené vo Vašom cestovnom pase v polí?ku prvé meno alebo krstné meno. Nepoužívajte v tomto poli Vaše stredné meno. Ak nemáte (prvé) meno, vpíšte písmená FNU, ?o znamená v angli?tine - (prvé) meno neznáme.
Zadajte Vaše priezvisko Tak, ako ho Máte uvedené vo Vašo cestovnom pase v políčku rodnej meno Alebo priezvisko.
Ste známy pod inými menami/prezývkami?
Ste známy pod inými menami alebo aliasmi, prezývkami?
Ste známy pod inými menami alebo aliasmi, prezývkami?
Zvoľte krajinu, v ktorej ste sa narodili. Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné zadať krajinu narodenia.
Zadajte názov mesta, obce alebo dediny, v ktorej ste sa narodili. Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné zadať názov mesta, obce alebo dediny, v ktorej ste sa narodili. Ak neviete, v ktorom meste ste sa narodili, môžete do poľa zadať hodnotu UNKNOWN.
Zadajte mená svojich rodičov. Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné zadať obe mená. Ak neviete meno jedného alebo oboch rodičov, môžete do poľa zadať hodnotu UNKNOWN (pre príslušného rodiča). Do tohto poľa môžete zadať mená svojich biologických, adoptívnych alebo nevlastných rodičov alebo opatrovníkov. Do poľa Priezvisko zadajte priezvisko svojho rodiča. Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné zadať priezvisko. Ak nepoznáte jedného alebo oboch rodičov, môžete do poľa zadať hodnotu UNKNOWN. Do poľa Krstné meno zadajte krstné meno svojho rodiča. Do tohto poľa nezadávajte druhé meno. Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné zadať krstné meno. Ak váš rodič nemá krstné meno alebo ak nepoznáte jedného alebo oboch rodičov, môžete do poľa zadať hodnotu UNKNOWN.

Krok 2 Informácie o cestovnom pase

Zadajte číslo cestovného pasu tak, ako ho máte uvedené v cestovnom pase. Číslo cestovného pasu môže obsahovať čísla a/alebo znaky. Prosím starostlivo rozlišujte medzi číslom 0 a veľkým písmenom O.
Zvoľte deň, mesiac a rok, v ktorom bol vydaný Váš cestovný pas tak, ako to máte uvedené vo Vašom cestovnom pase v kolónke Dátum vydania.
Zvoľte deň, mesiac a rok, v ktorom končí platnosť Vášho cestovného pasu tak, ako to je uvedené vo Vašom cestovnom pase v kolónke Dátum skončenia platnosti cestovného pasu.
Zvoľte krajinu, v ktorej bol Váš pas vydaní tak, ako to máte uvedené vo Vašom cestovnom doklade.
Zadajte svoje osobné identifikačné číslo tak, ako je uvedené vo vašom pasu. Osobné identifikačné číslo začína anglickým listom nasledovaným 9 číslami. Je povinné poskytnúť tieto informácie.
Ak vám nebol v žiadnej inej krajine takýto doklad vydaný, odpovedzte na túto otázku „Nie“. Ak vám bol jeden z týchto dokladov vydaný inou krajinou, ale nepamätáte si číslo pasu alebo občianskeho preukazu a rok uplynutia platnosti, uveďte v poli pre číslo pasu „UNKNOWN“.

ĎALŠIE OBČIANSTVO/NÁRODNOSŤ

Ak áno, najskôr vyberte krajinu a potom vyberte, ako ste získali občianstvo/národnosť.
„Predtým“ znamená kedykoľvek v minulosti, bez

Krok 3 Kontaktné informácie

Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné zadať aspoň jedno telefónne číslo. Ak nemáte telefónne číslo, môžete zadať telefónne číslo kontaktnej osoby (napr. telefónne číslo člena rodiny, priateľa alebo obchodného partnera). V poli Typ vyberte typ telefónneho čísla, na ktorom vás možno kontaktovať. Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné zadať telefónne číslo. Do poľa Smerové číslo krajiny zadajte smerové číslo krajiny pre telefónne číslo, na ktorom vás možno kontaktovať. Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné zadať smerové číslo krajiny. Do poľa Číslo zadajte telefónne číslo, na ktorom vás možno kontaktovať. Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné zadať telefónne číslo.
Vložte e-mailovú adresu, na ktorej Vás môžeme kontaktovať. E-mailová adresa je povinné pole na dokončenie žiadosti. Prosím, uveďte pracovnú e-mailovú adresu.
Prosím, potvrďte e-mailovú adresu, na ktorej budete zastihnuteľný. E-mailová adresa je povinné pole na dokončenie žiadosti. Prosím, uveďte pracovnú e-mailovú adresu.
Do poľa Riadok adresy 1 zadajte číslo a ulicu vašej domácej adresy. Do tohto poľa nezadávajte mesto ani štát. Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné zadať riadok adresy 1. Do poľa Číslo bytu zadajte číslo bytu, apartmánu, bloku alebo iné príslušné údaje. Do tohto poľa nezadávajte mesto ani štát. Pri vypĺňaní žiadosti nie je zadanie čísla bytu povinné. Do poľa Riadok adresy 2 zadajte poschodie, popisné číslo budovy alebo iné príslušné údaje. Do tohto poľa nezadávajte mesto ani štát. Pri vypĺňaní žiadosti nie je zadanie riadka adresy 2 povinné. Do poľa Mesto zadajte názov mesta, obce alebo dediny. Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné zadať názov mesta, obce alebo dediny. Do poľa Štát/provincia/región zadajte štát, provinciu alebo región. Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné zadať štát, provinciu alebo región. V poli Krajina zvoľte krajinu. Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné zadať krajinu.

Krok 4 Kontaktné informácie pre prípad núdze v U.S.A alebo v zahraničí

Zadajte kontaktnú osobu pre prípad núdze, ktorá sa môže nachádzať v USA alebo v inej krajine, napr. člena rodiny, priateľa alebo obchodného partnera. Do poľa Priezvisko zadajte priezvisko kontaktnej osoby pre prípad núdze. Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné vyplniť toto pole. Ak nemáte žiadnu kontaktnú osobu pre prípad núdze, zadajte do poľa hodnotu UNKNOWN.
V poli Krajina zvoľte krajinu vašej inej štátnej príslušnosti. Ak ste vyššie vybrali možnosť Áno, je pri vypĺňaní žiadosti potrebné zadať krajinu. Do poľa Číslo cestovného pasu zadajte číslo pasu tak, ako je uvedené vo vašom ďalšom cestovnom pase. Číslo pasu môže obsahovať čísla a/alebo znaky. Dávajte veľký pozor, aby ste nezamenili podobné čísla a znaky, napríklad čísla nula (0) a jeden (1) so znakmi O a I. Pri vypĺňaní žiadosti nie je zadanie čísla pasu povinné.
Zadajte e-mailovú adresu kontaktnej osoby pre prípad núdze. Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné zadať e-mailovú adresu. Do poľa môžete tiež zadať hodnotu UNKNOWN.

Krok 5 Informácie o ceste

Výberom možnosti Áno alebo Nie uveďte, či sú Spojené štáty americké pre vás len tranzitnou krajinou. Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné odpovedať na túto otázku.
Kontaktnou osobou v USA môže byť priateľ, člen rodiny alebo obchodný partner. Ak nemáte kontaktnú osobu v USA, zadajte názov, adresu a telefónne číslo miesta, kde budete pobývať (napr. názov a kontaktné údaje hotela). Do poľa môžete tiež zadať hodnotu UNKNOWN.
Do poľa Riadok adresy 1 zadajte číslo a ulicu vašej domácej adresy. Do tohto poľa nezadávajte mesto ani štát. Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné zadať riadok adresy 1. Do poľa Číslo bytu zadajte číslo bytu, apartmánu, bloku alebo iné príslušné údaje. Do tohto poľa nezadávajte mesto ani štát. Pri vypĺňaní žiadosti nie je zadanie čísla bytu povinné. Do poľa Riadok adresy 2 zadajte poschodie, popisné číslo budovy alebo iné príslušné údaje. Do tohto poľa nezadávajte mesto ani štát. Pri vypĺňaní žiadosti nie je zadanie riadka adresy 2 povinné. Do poľa Mesto zadajte názov mesta, obce alebo dediny. Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné zadať názov mesta, obce alebo dediny. Do poľa Štát/provincia/región zadajte štát, provinciu alebo región. Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné zadať štát, provinciu alebo región. V poli Krajina zvoľte krajinu. Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné zadať krajinu.
Zadajte telefónne číslo vašej kontaktnej osoby alebo miesta v USA. Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné zadať telefónne číslo. Ak nemáte k dispozícii telefónne číslo vašej kontaktnej osoby alebo miesta, môžete do tohto poľa zadať nuly.

SOCIÁLNE MÉDIÁ (VOLITEĽNÉ)

Zadajte informácie spojené s vašou aktivitou online, vrátane typov online platforiem, aplikácií a webových stránok, ktoré používate na spoluprácu, zdieľanie informácií a interakcie s ostatnými, rovnako ako používateľské meno(á) spojené s týmito účtami. (VOLITEĽNÉ)

Krok 6 Pracovné informácie

Výberom možnosti Áno alebo Nie uveďte, či ste momentálne zamestnaní alebo ste boli zamestnaní. Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné odpovedať na túto otázku.
Priezvisko
Do poľa Riadok adresy 1 zadajte číslo a ulicu zamestnávateľa, ktorého ste uviedli. Do tohto poľa nezadávajte mesto ani štát. Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné zadať riadok adresy 1. Ak neviete adresu uvedeného zamestnávateľa, môžete do poľa zadať hodnotu UNKNOWN. Do poľa Riadok adresy 2 zadajte poschodie, popisné číslo budovy alebo iné príslušné údaje. Do tohto poľa nezadávajte mesto ani štát. Pri vypĺňaní žiadosti nie je zadanie riadka adresy 2 povinné. Do poľa Mesto zadajte názov mesta, obce alebo dediny. Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné zadať názov mesta, obce alebo dediny. Ak neviete názov mesta, môžete do poľa zadať hodnotu UNKNOWN.
Do poľa Smerové číslo krajiny zadajte smerové číslo krajiny pre telefónne číslo vášho zamestnávateľa. Pri vypĺňaní žiadosti nie je zadanie smerového čísla krajiny povinné. Do poľa Číslo zadajte telefónne číslo zamestnávateľa. Pri vypĺňaní žiadosti nie je zadanie telefónneho čísla povinné.
Zadajte názov vašej súčasnej alebo poslednej pracovnej pozície. Pri vypĺňaní žiadosti nie je zadanie názvu pracovnej pozície povinné.

ČLENSTVO V GE

Ak odpoviete na túto otázku Áno, zadajte prosím vaše PASSID / členské číslo.

Krok 7 Prosím, odpovedajte možnosťou ÁNO alebo NIE na nasledovné otázky

Choroby

Podľa zákona Spojených štátov patrí medzi prenosné choroby významné pre verejné zdravie:

  • Mäkký vred
  • Kvapavka
  • Granulomatóza inguinale
  • Lepra, infekčná
  • Venerická lymfogranulomatóza (LGV)
  • Syfilis, infekčné štádium
  • Tuberkulóza, aktívnaPokračovaním na nasledujúcu stránku potvrdzujem, že som si preštudoval všetky otázky a vyhlásenia tohto formulára a rozumiem im. Informácie, ktoré som poskytol na vyššie uvedenom formulári žiadosti, sú pravdivé a správne podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia.